Filtrowanie

Kategorie

Cena

229,00 zł - 500,00 zł

Przecena

Kapcie i Laczki Emu Australia Damskie

Kap­cie Emu Austra­lia to ostatni krzyk mody. Chcesz poczuć się jak gwiazda fil­mowa we wła­snym domu? Te kap­cie zagwa­ran­tują Ci wygodę i kom­fort, z odro­biną luk­susu i zasob­nie. Kap­cie dam­skie to najnowszy trend w modzie, który cieszy się dużą popularnością. Emu Austra­lia to natomiast kap­cie stwo­rzone z wełny mery­nosa. Wełna z tego gatunku owiec cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwy­kłą mięk­ko­ścią, wytrzy­ma­ło­ścią i jako­ścią, które poczujesz na wła­snej sto­pie. 

Modne kapcie Emu Australia

Kap­cie Emu dam­skie to praw­dziwy „must have”. Mimo tego, że nie­malże w cało­ści stwo­rzone są z wełny, to mają wła­ści­wo­ści izo­lu­jące. Stopa nie prze­grzewa się w kap­ciu i zawsze utrzy­muje podobną tem­pe­ra­turę. Laczki Emu wyście­łane są także wło­chatą wkładką, dzięki któ­rej poczu­jesz nie­zwy­kłą bło­gość i wygodę.

Emu Austra­lia to firma nie tylko pro­du­ku­jąca kap­cie dam­skie. W ofer­cie znaj­dziemy buty na każdą porę roku. Pro­du­cent sku­pia się na wyko­rzy­sty­wa­niu zaso­bów natu­ral­nych, które cha­rak­te­ry­zuje naj­wyż­sza jakość. Każda para butów wyko­ny­wana jest ręcz­nie, w zgo­dzie z har­mo­nią i funk­cjo­nal­no­ścią.

Oferujemy kapcie damskie różnych firm. Bogaty asortyment ma do zaoferowania także kapcie damskie Tommy Hilfiger, kap­cie dam­skie Tama­ris czy klapki dam­skie Melissa. Nie cze­kaj, wybierz naj­lep­szą parę dla sie­bie już dziś! W naszym skle­pie wysyłka odbywa się zale­d­wie w jeden dzień, a zwrot i dostawą są dar­mowe.